BLI KJENT
her ønsker vi å gi "fastboende" og besøkende muligheten til å orientere seg og bli bedre kjent med vestfjellet.

LUFTFOTO fra vestfjellet

BRUKEN AV FJELLET

Fåberg vestfjell har spor som viser at området har vært brukt av mennesker gjennom tusener av år.
Fangstgraver og spor etter kullbrenning og jernutvinning vitner om at aktiviteten i fjellet har vært stor og med et helt annet formål enn det vi i hovedsak har idag.

Du kommer deg lett inn i fjellet med bil, sykkel eller til fots via flere innganger, det er veier fra sør og øst.

Rekreasjon er et stikkord i vår travle hverdag og vestfjellet kan gi deg dette fullt ut, uten at du behøver å være atlet eller ekstremutøver i friluftsliv. Et lett og godt framkommelig terreng og godt merkede stier gjør at du kan ta deg fram til eller imellom fine plasser både for utsikt og camping.

Informasjon om fiske og fangst finner du under "i naturen" , men mulighetene er mange og fiske godt om det er langt mellom de store ruggene.

I en rapport skriver Lillehammer Kommune
Fåberg Vestfjell bør i fremtiden beholde det preget det har i dag. Tilrettelegging for friluftsliv bør være av enkel karakter, som ikke forringer de rike mulighetene for naturopplevelse. Beskrivelse Fåberg Vestfjell er en del av et sammenhengende stort naturområde som omfatter kommunene Lillehammer, Gausdal, Nord-Aurdal, Etnedal, Nordre Land og Gjøvik. Det er det sørøstlige hjørnet av det store fjell- og utmarksområdet som strekker seg nordvestover til Jotunheimen, mellom Valdres og Gudbrandsdalen. Området består av mange små tjern og vann og store myrstrekninger, men den vestlige delen av området topper seg opp mot Prestkjerringa 1060 m.o.h. Området har både villmarkspreg og tilrettelagte områder, noe som gir en variert naturopplevelse. Det er seterdrift i området.

LNF-sone 1
Særlig verdifulle.... Barskogreservat, Vilt,
Kommuneplanen
I kommuneplanen er området vist som LNF-område sone 1.
Flere større myrkompleks er vist som særlig verdifulle naturområder.
Dette er Lunken, Åltjern, Dingen og Skjellbreida.
Augga naturreservat Dette er et 79 da stort barskogreservat, der vernemotivet er å bevare et høgproduktivt barskogområde. Vernet i 1993. Dyreliv Her er hjortevilt som elg, rådyr og hjort. Elgen har trekkveger gjennom området vår og høst. Skogsfugl beiter i store deler av område og myrområder fungerer som hekkeplass for vadefugl og ender. Noe rype, gaupe og bever er observert.
Jotunheimens forgård Fjellplanen ”Jotunheimens Forgård” ble i 2004 vedtatt som Samordna forvaltning Retningslinjer kommunedelplan for deler av kommunene Lillehammer, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Sør-Fron og Gausdal. Fjellplanen legger opp til samordna forvaltning av et felles fjellområde med store bruks- og verneverdier. Planen er ikke juridisk bindende, slik t.d. kommuneplanens arealdel er, men angir retningslinjer knyttet til ulike soner. Lillehammer ligger i hovedsak innenfor sone 3, og noe innenfor sone 2. Formålet med sone 3 er: Flerbruk med stor vekt på landbruk og aktivitet knyttet til reiseliv og friluftsliv.
Stimerking og barmarkspreparering

Tilrettelegging for friluftsliv Tilrettelegging for friluftsliv foretas av flere parter i området. Stimerking og barmarkspreparering av løyper foretas hovedsakelig av Fåberg Vestside Jakt og Fiskeforening. Vingrom IL har ansvar for preparering av skiløyper, og har i den forbindelse et samarbeid med Fåberg Vestfjell hytteforening og Løypekomiteen for Vestfjellet i Gausdal kommune. Løypenettet er 90 km langt. Fjellmyra, Nysætra og Storloen er utgangspunkter for et bredt skiløypenett både mot Skjellbreida og Gjøvik.
Fåberg Vestside Jakt- og fiskeforening har foretatt tilrettelegging for funksjonshemmede ved Åltjern, med fiskebrygge og grusstier langs vannet. Foreningen har satt ut benker/bord ved rasteplasser i området. LOT har ryddet og merket sti fra Torpavegen via Skjellbreida til Kittilbu. Hytter er leid og gjort tilgjengelig med standard DNT-nøkkel. Det er et godt nettverk av skogsbilveger egnet for sykling. Anlegg Bade- og fiskeplass ved Åltjern P-plasser Annet Området ved Nordre og Søre Sjogvatn og et område mellom Bleikesetra, Bjørkestylen og Korstjernet er nå ferdig regulert som hytteområde.
Registrerte ønsker/aktuelle tiltak - Merking og skilting av sti- og løypenett - Tilrettelegging, skilting av fiskeplasser - Tavle med retningsangiver på Prestkjærringa - Utvidelse av løypenettet i takt med eventuell hyttebygging

 

 

Fåberg vestfjell hytteforening, oppdatert 20150205, webmaster bjriise@broadpark.no